Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

estuary /'est∫ʊəri/  /'est∫ʊeri/

  • Danh từ
    cửa sông