Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

estrange /i'streindʒ/  

 • Động từ
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động)
  làm cho xa lánh, ly gián
  họ không bao giờ gặp lại cô con gái của họ đã bị họ xa lánh

  * Các từ tương tự:
  estrangement, estranger