Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cũng estafet
    sĩ quan liên lạc; phu trạm