Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

escape clause /i'skeip'klɔ:z/  

  • (cách viết khác get-out clause)
    điều khoản thanh lý hợp đồng