Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

escalope /e'skælɒp/  

  • Danh từ
    lát thịt rán bao ruột bánh mì và trứng