Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

escalade /eskə'leid/  

 • Danh từ
  sự leo bằng thang
  Ngoại động từ
  leo (bằng thang)

  * Các từ tương tự:
  escalader