Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

erroneousness /i'rounjəsnis/  

  • Danh từ
    tính sai lầm, tính sai sót; tính không đúng