Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

erroneously /i'rəʊniəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] sai, [một cách] sai lầm