Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều errata)
  lỗi in, lỗi viết
  danh mục các lỗi in
  an erratum slip
  bảng đính chính