Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều errata
    lỗi in, lỗi viết
    bản đính chính