Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thân thể của hiệp sĩ giang hồ
    tính giang hồ hiệp sĩ