Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự sai lầm, sự sai sót