Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

erectness /i'rektnis/  

  • Danh từ
    sự dựng đứng
    sự cương cứng (dương vật…)