Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

erectility /i:rek'tiliti/  

  • Danh từ
    trạng thái cương