Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người xây dựng
    cơ cương; cơ dựng