Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eraser head /i'reizəhed/  

  • đầu xóa (ở cát-xét, video)