Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eraser /i'reizə[r]/  /i'reisər/

  • Danh từ
    (từ Anh cũng rubber)
    cái tẩy

    * Các từ tương tự:
    eraser head