Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

erasement /i'reizmənt/  

  • Danh từ
    sự xoá, sự xoá bỏ