Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • bị xoá, bị khử