Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

equalizer coefficients   

  • (Kỹ thuật) hệ số quân bình