Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

epigrammatize /epi'græmətaiz/  

  • Nội động từ
    làm thơ trào phúng
    nói dí dỏm; viết dí dỏm
    Ngoại động từ
    viết thành thơ trào phúng