Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

epigrammatist /epi'græmətist/  

  • Danh từ
    nhà thơ trào phúng