Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thể thơ châm biếm; có tác dụng châm biếm