Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

epidermis /,epi'dɜ:mis/  

  • Danh từ
    (sinh vật)
    biểu bì