Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (ngôn ngữ học) (thuộc) giống trung
  ái nam ái nữ (người)
  dùng cho cả đàn ông đàn bà
  Danh từ
  người ái nam ái nữ