Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nếp quạt (ở mắt)