Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (epopee) /'epoupi:/
  thiên anh hùng ca, thiên sử thi
  Tính từ
  (epical) /'epikəl/
  có tính chất anh hùng ca, có tính chất sử thi
  có thể viết thành anh hùng ca, có thể viết thành sử thi

  * Các từ tương tự:
  epicalyx