Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

envisagement /in'vizidʤmənt/  

  • Danh từ
    sự nhìn thẳng vào mặt
    sự đương đầu với
    sự dự tính, sự nhìn trước