Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

envelopment /'invələpmənt/  

  • Danh từ
    sự bọc, sự bao bọc; sự bao phủ, sự phủ
    vỏ bao, vỏ bọc