Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

entrails /'entreilz/  

  • Danh từ
    (số nhiều)
    lòng, ruột (người, thú vật)