Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enthronement /in'θrəʊnmənt/  

  • Danh từ
    sự tôn lên ngôi vua