Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enterprisingly /'entəpraiziηli/  

  • Phó từ
    [một cách] táo bạo, [một cách] dám làm