Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (y học)
    [thuộc] ruột
    enteric fever
    bệnh thương hàn