Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enterable /'entərəbl/  

  • Tính từ
    có thể vào được