Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) phím vào, phím thi hành