Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ensue /in'sju:/  /in'su:/

  • Động từ
    (+ from)
    sinh ra từ, tiếp sau
    những cuộc cãi vã gay gắt sinh ra từ sự hiểu lầm đó
    trong cuộc tranh luận tiếp sau