Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm vướng, làm nắc
    to be ensnarled in a pilot
    bị dính líu vào một âm mưu