Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enslaver /in'sleivə/  

  • Danh từ
    người nô dịch hoá
    người đàn bà đẹp say đắm