Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enshrinement /in'ʃrainmənt/  

  • Danh từ
    sự cất giữ (thánh vật...) vào thánh đường
    nơi cất giữ thiêng liêng (thánh vật...)