Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enouncement /i:'nausmənt/  

  • Danh từ
    sự phát biểu, sự nói lên; sự đề ra
    sự đọc, sự phát âm