Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enlisted man /in'listidmæn/  

  • (từ Mỹ)
    binh nhất