Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enlarger /in'lɒ:dʒə[r]/  

  • Danh từ
    máy phóng ảnh