Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enigmatize /i'nigmətaiz/  

  • Ngoại động từ
    làm thành bí ẩn, làm thành khó hiểu