Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

engrossment /in'grousmənt/  

 • Danh từ
  sự làm mê mải; sự thu hút (sự chú ý)
  sự chiếm, sự choán hết (thì giờ)
  sự chiếm vai trò chủ yếu (trong chuyện trò)
  sự chép (một tài liệu) bằng chữ to
  (sử học) sự mua toàn bộ (thóc... để lũng đoạn thị trường)
  (pháp lý) sự thảo (một tài liệu, dưới hình thức pháp lý)