Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

engraver /in'greivə[r]/  

  • Danh từ
    thợ khắc, thợ trổ