Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  nhuộm thắm (vải...)
  làm (thuốc nhuộm) thấm sâu vào vải
  (nghĩa bóng) làm thấm sâu

  * Các từ tương tự:
  engrained