Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

energetics /enə'dʤetiks/  

  • Danh từ, số nhiều dùng như số ít
    năng lượng học