Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enduringness /in'djuəriɳnis/  

  • Danh từ
    tính lâu dài, tính vĩnh viễn, tính bền vững
    tính nhẫn nại, tính kiên trì; tính dai sức chịu đựng