Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enduringly /in'djʊəriηli/  

  • Phó từ
    [một cách] lâu dài