Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

endearingly /in'diəriηli/  

  • Phó từ
    [một cách] trìu mến